Uppdatering av ställningstagande: Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal. Ändringarna som har gjorts innebär inte någon ändring av Skatteverkets bedömning.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal, dnr 130 186595-05/111. Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ändringar i gällande lagstiftning. Vissa obsoleta hänvisningar har tagits bort och ersatts med hänvisningar till gällande svensk lag och EU-rätt. Avsnitt 4.3 Delvis kvar i svensk socialförsäkring har kompletterats med tre skatteavtal. Vidare har ett antal redaktionella justeringar gjorts. Ändringarna som har gjorts innebär inte någon ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det upphävda ställningstagandet.
Source: Rättslig vägledning