Svar på uppkommen fråga: Skattetillägg när kostnader inte kan ligga till grund för skattereduktioner men i stället medges som avdrag

När en kostnad inte kan ligga till grund för en skattereduktion men i stället kan medges som avdrag samma beskattningsår ska kvittning ske. Skattetillägget ska då beräknas på skillnaden mellan den höjda skatten på grund av den nekade skattereduktionen och den sänkta skatten på grund av det medgivna avdraget.
Source: Rättslig vägledning