Ställningstagande: Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar

Skatteverket anser att HFD:s dom om att det strider mot EU-rätten att kräva jämförlig beskattning för att en utdelning ska tas upp till fem sjättedelar inte kan tillämpas i dessa fall.
Source: Rättslig vägledning