Ställningstagande: Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet

Avtalet hindrar inte beskattning i Sverige vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som har förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annat nordiskt land i avtalets mening. Sverige äger dock bara rätt att beskatta den del av värdeökningen som är hänförligt till tid före hemvistbytet.
Source: Rättslig vägledning