Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs

Om en gäldenär försätts i konkurs på egen ansökan eller av någon annan borgenär, så har staten rätt till utdelning i konkursen om Skatteverket har anmält fordringen till konkursförvaltaren före preskriptioninträdet.
Source: Rättslig vägledning