Ställningstagande: Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen

Om det har skett väsentliga förändringar i en fastighet före överlåtelsen kan inte överlåtelseårets taxeringsvärde användas vid tillämpning av huvudsaklighetsprincipen. I stället ska ett beräknat taxeringsvärde vid överlåtelsetidpunkten användas.
Source: Rättslig vägledning