Ställningstagande: En underårig ska företrädas av en god man i vissa fall

När en förmyndare eller dennas maka, make eller sambo har del i samma dödsbo som den underåriga (omyndiga) ska den underåriga alltid företrädas av en god man vid bouppteckningsförrättningen.
Source: Rättslig vägledning