Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag

Ett handelsbolag anses inte vara i ekonomiska svårigheter om det egna kapitalet i bolaget är positivt. Vid denna bedömning ska justering göras för bokslutsdispositioner som utgörs av avskrivningar utöver plan på inventarier.
Source: Rättslig vägledning