Ställningstagande: Byggnad som enligt 2 kap. 2 § FTL används för åldringsvård

Skatteverket anser att de byggnader som avses i 5 kap. 5 § andra stycket SoL ska anses vara använda för åldringsvård och därför indelas som vårdbyggnader.
Source: Rättslig vägledning