Ställningstagande: Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal

Skatteverket har tagit ställning till vilken betydelse reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal ska tillmätas vid tolkningen av skatteavtal som grundar sig på modellavtalet.
Source: Rättslig vägledning