Ställningstagande: Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal

Kupongbolaget får beakta omkostnadsbeloppet redan vid utbetalningen om information om rätt belopp finns hos denna. Vid utdelning på andelar i ett onoterat bolag till en fysisk person får underlaget för kupongskatt sättas ned till fem sjättedelar.
Source: Rättslig vägledning