Ställningstagande: Är de särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner tillämpliga när den anställda genom en personaloption ges en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner?

Skatteverkets anser att reglerna om skattelättnader enligt 11 a kap. IL inte gäller för personaloptioner som ger rätt att förvärva teckningsoptioner eftersom en teckningsoption inte är en andel i ett företag.
Source: Rättslig vägledning