Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras

Nya regler från 11 juni 2021: Möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring föreslås upphöra om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan anses ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.
Source: Rättslig vägledning