Rättsfallskommentar: Uppkommer en kapitalvinst respektive kapitalförlust för långivaren när försäljningsintäkten på en fordran är beroende av värdeutvecklingen för en viss tillgång?

Skatteverkets uppfattning är att det för långivarens del saknar betydelse att låntagarens vinst respektive förlust vid återbetalning av lånet inte är skattepliktig respektive avdragsgill
Source: Rättslig vägledning