Rättsfallskommentar: Ränta på återbetald kupongskatt

Ränta inte ska utgå när kupongskatt återbetalas på grund av annan anledning än att den tagits ut i strid med unionsrätten.
Source: Rättslig vägledning