Rättsfallskommentar: Övertagande av skyldighet att jämka

Kammarrätten anser att EU-rätten innebär att ML:s bestämmelser om överföring av jämkningskyldighet till en annan person inte kan tillämpas. Skatteverket delar inte bedömningen och kommer att överklaga domen.
Source: Rättslig vägledning