Rättsfallskommentar: övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt

Högsta förvaltningsdomstolen anser att mervärdesskattelagens bestämmelser om övertagande av jämkningsskyldighet vid rena fastighetsöverlåtelser är oförenliga med EU-rätten, HFD 2021-06-24, mål nr 4302-17.
Source: Rättslig vägledning