Rättsfallskommentar: Kammarrätten har i en dom bedömt att nationell beskattning av kostnadsersättning till företrädare i Europeiska regionkommittén strider mot unionsrätten (KRNG 2020-07-06, mål nr 284-20)

Skatteverket delar inte kammarrättens uppfattning och har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.
Source: Rättslig vägledning