Rättsfallskommentar: Kammarrätten anser att det saknas grund för att kräva återbetalning av den mervärdesskatt som hänför sig till tiden från beslutet om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede fram till dess den frivilliga skattskyldigheten upphörde innan någon uthyrning påbörjats, KRNG 2016-03-11 mål nr 1024-15, 1026–1031-15.

Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning, utan anser att en fastighetsägare ska återbetala och jämka mervärdesskatt även när en planerad uthyrningsverksamhet aldrig påbörjas.
Source: Rättslig vägledning