Rättsfallskommentar: HFD slår fast att med EES-handelsfartyg avses fartyg som används för att transportera gods och passagerare

HFD:s dom innebär att Skatteverkets tidigare synsätt inte längre gäller.
Source: Rättslig vägledning