Rättsfallskommentar: HFD har kommit fram till att andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt och fullständigt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen inte är näringsbetingade

Domen bekräftar Skatteverkets tidigare ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning