Rättsfallskommentar: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked (SRN 2018-04-18, dnr 78-17/D).
Source: Rättslig vägledning