Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning

EU-domstolen har prövat en situation då återvinning av en rättshandling är aktuell i två olika medlemsstater.
Source: Rättslig vägledning