Rättsfallkommentar: Stiftarens skattskyldighet till kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som överfört aktier i ett svenskt aktiebolag till en av honom bildad trust, inte kunde anses ha avskilt sig från aktierna. Personen ska därför anses som ägare till aktierna och anses därmed berättigad att lyfta utdelning för egen del och är därigenom skattskyldig till kupongskatt under tid han är begränsat skattskyldig.
Source: Rättslig vägledning