Rättsfall: Utdelning på andelar i onoterade utländska juridiska personer

Högsta förvaltningsdomstolen anser att kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL för att en utdelning ska få tas upp till fem sjättedelar utgör en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.
Source: Rättslig vägledning