Rättsfall: Tidpunkten för det utomstående ägandet vid tillämpning av utomståenderegeln

HFD anser att utomståenderegeln inte är tillämplig om inte det utomstående ägandet finns vid utdelningstidpunkten. Detta gäller oavsett om det utomstående ägandet dessförinnan har förelegat under hela femårsperioden. Upphör det utomstående ägandet efter det att utdelningen lämnats under samma beskattningsår så är bestämmelsen tillämplig.
Source: Rättslig vägledning