Rättsfall: Skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt IL

Source: Rättslig vägledning