Rättsfall: Preskriptionsförlängning när gäldenären har saknat känd hemvist

Att Kronofogden har kunnat vidta indrivningsåtgärder under det sista året av den ordinarie preskriptionstiden medför inte att det finns särskilda skäl mot förlängning.
Source: Rättslig vägledning