Rättsfall: Preskription av fordran som påförts enligt skatteförfarandelagen

Beslut om verkställighet av en betalningssäkring innebär inte att skulden anses ha överlämnats för indrivning
Source: Rättslig vägledning