Rättsfall: Överföring av resultatet i kommissionärsverksamhet

HFD har i dom den 25 maj 2018, mål nr 4053-17, fastslagit att kommissionärsföretagets hela resultat av måste föras över till kommittentföretaget för att villkoret i 36 kap. 3 § första stycket 2 IL ska vara uppfyllt
Source: Rättslig vägledning