Rättsfall: Om övertagna inventarier har ett högre skattemässigt värde än bokfört värde vid kvalificerade fusioner

Högsta förvaltningsdomstolen anser att under vissa förutsättningar kan ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion få fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier när det överlåtande företaget före fusionen tillämpade restvärdes­avskrivning.
Source: Rättslig vägledning