Rättsfall: Kostnadsersättning till företrädare i Europeiska regionkommittén

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd (mål nr 5163-20). Kammarrättens avgörande står därmed fast. Skatteverket delar inte kammarrättens bedömning.
Source: Rättslig vägledning