Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier

EU-domstolen prövade i målet tillämpningen av artikel 43 led 1 och artikel 44 mervärdesskattedirektivet.
Source: Rättslig vägledning