Rättsfall: I ett överklagat konkursmål har gäldenären fört fram att det fanns ett överskott på skattekontot

Hovrätten menar att detta är en kvittningsinvändning och det är gäldenären som har bevisbördan för att det finns en kvittningsgill fordran.
Source: Rättslig vägledning