Rättsfall: Hur lagen om preskription av skattefordringar m.m. förhåller sig till EUF-fördraget

Kammarrätten anser att lagen om preskription av skattefordringar m.m. inte strider mot den fria rörligheten för personer enligt EUF-fördraget.
Source: Rättslig vägledning