Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked med dnr 3-18/I

Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar inte Skatteverkets uppfattning avseende hur 1 c § LTS ska tillämpas.
Source: Rättslig vägledning