Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en tillämpning av den nya undantagsregeln i vissa fall inte är förenlig med unionsrätten

I vissa fall är det inte förenligt med etableringsfriheten att neka avdrag för ränteutgifter till ett annat företag inom intressegemenskapen enligt undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket IL.
Source: Rättslig vägledning