Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det föreligger en skuld till ett annat företag inom intressegemenskapen när lånet hade finansierats med medel från en fondstruktur på Jersey

Enligt HFD var det investerarna i fonden som var det svenska bolagets långivare vid tillämpningen av 2013 års ränteavdragbegränsningsregler. De investerare som var företag ansågs också vara i intressegemenskap med det svenska bolaget.
Source: Rättslig vägledning