Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en tillämpning av den nya undantagsregeln i vissa fall inte är förenlig med unionsrätten

Undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket IL utgör en inskränkning av etableringsfriheten vid ränteutgifter till företag i andra medlemsstater om långivaren och låntagaren skulle ha omfattats av koncernbidragsreglerna om företagen varit svenska.
Source: Rättslig vägledning