Rättsfall: Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ Konkurslagen när den utförs med utnyttjande av checkräkningskredit respektive innestående kontomedel.

Högsta domstolen har ansett att betalningar som en gäldenär gör via en bank eller annan betalningsförmedling sker först när betalningsförmedlaren utför betalningsuppdraget.
Source: Rättslig vägledning