Rättsfall: Förmån av personaloption är skattefri även om förvärvet sker genom ett visst förfarande med teckningsoptioner

HFD anser att kravet i 11 a kap. 5 § IL på att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget är uppfyllt även om man i ett visst förfarande använder sig av ett led med en teckningsoption.
Source: Rättslig vägledning