Rättsfall: Ett överklagande ska innehålla uppgift om namn på den klagande även om detta inte uttryckligen anges i FPL. Detta har även ansetts gälla i mål om utlämnande av allmänna handlingar

Rättsfall: Om det inte klagandens namn finns med i ett överklagande kan överklagande komma att avvisas.
Source: Rättslig vägledning