Rättsfall: En trust kan likställas med en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen

Source: Rättslig vägledning