Rättsfall: Dotterbolag avyttrar teckningsoptioner avseende aktier i moderbolaget i ett fall där moderbolaget inte är noterat på en reglerad marknad (HFD 2017 ref. 17)

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att en förutsättning för att en avyttring av derivat avseende aktier i moderbolaget ska vara undantagen från skatteplikt är att moderbolaget är noterat på en reglerad marknad.
Source: Rättslig vägledning