Rättsfall: Det är en bevisfråga om en förvärvare har agerat i egenskap av beskattningsbar person vid bedömningen av om jämkningsbestämmelserna ska tillämpas

EU-domstolens dom C-140/14, Gmina Ryjewop
Source: Rättslig vägledning