Rättsfall: Delägare som räknas samman vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL

HFD anser att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen inte ger utrymme för att räkna in sådana delägare som är eller har varit verksamma i andra företag inom en koncern än i det företag som prövningen avser eller i ett av detta företag ägt fåmansföretag i den krets som ska anses som en enda delägare.
Source: Rättslig vägledning