Rättsfall: Beslut om offentligt ackord upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har vunnit laga kraft

Source: Rättslig vägledning