Rättsfall: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse – VMB-försäljning

EU-domstolen anser att det är ersättningen, inte vinstmarginalen, exklusive mervärdesskatten som ska ingå i beräkningen, men enligt ML är det beskattningsunderlaget som ska beaktas. Skatteverket bedömer att en EU-konform tolkning av ML inte är möjlig och att domen inte kan tillämpas.
Source: Rättslig vägledning