Rättsfall: Återvinning av betalning av skuld

Återvinning omfattar bara betalning av gäldenärens skuld till den egna borgenären (HD 2019-06-05, mål nr T 5342-18).
Source: Rättslig vägledning