Rättelse med anledning av ändring av RFR 2 avseende IAS 21 punkt 3

Punkten 3 avseende IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser i RFR är upphävd och ska inte tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2016 eller senare.
Source: Rättslig vägledning